Winter wûnder wrâld

Artist
Adri de Boer
Útjûn
2001
Genre
winter-krystsfear
  1. Winter wûnder wrâld -:-- / 249

Kom mei it iis op it hat nachten ferzen,
Kom mei it iis op, it âldt grif allang.
Sjoch ris de blommen stean dik op ‘e glêzen
Jou mei dyn hân mar en wêz mar net bang

Kom mei de redens dy kinne wer ûnder,
Sleatten en marren, de baan kin der troch.
Frysl¬ân feroaret op slach, ’t is in wûnder,
As ‘k op ‘e feart d’eartse reedrider sjoch.

Oh, winter wûnder wrâld
Oh, winter wûnder wrâld
Dêr ’t ik sa ’n soad fan hâld.
Oh, winter wûnder wrâld

Aanst is der wer koek en sopy te krijen,
En by de slûs moatst grif klúne dit jier.
Miskien begjint it aanst ek noch te snijen,
Mar earts te riden, de wyn troch it hier.

Oh, winter wûnder wrâld
Oh, winter wûnder wrâld
Dêr ’t ik sa ’n soad fan hâld.
Oh, winter wûnder wrâld.

Tekst : Jurjen v.d. Meer
Muziek: Adri de Boer