Adri

It begjin

Adri is hikke en tein yn Surhústerfean op 24 jannewaris 1956. Thús wie it folchjen fan oargelles ûnderdiel fan de opfieding, en ek waard der omraak songen troch syn heit en mem, dy by it oratorium yn  harren wenplak sieten. Yn 1971 op fiiftjin jieriche leeftiid waard Adri oargelist by in gospelgroep yn syn wenplak en gie doe dus aktyf de muzyk yn, en krige de smaak fan poadium’koarst’ doe alhiel te pakken.

Het begin

Adri is geboren en getogen in Surhuisterveen op 24 januari 1956. Thuis was het volgen van orgelles onderdeel van de opvoeding, en ook werd er veel gezongen door zijn ouders, die  bij het oratorium in hun woonplaats zaten. In 1971 op vijftien jarige leeftijd werd Adri organist bij de gospelgroep in zijn woonplaats en ging toen dus actief de muziek in en kreeg daardoor de smaak van het podiumvirus helemaal te pakken.

Ut hús wei.

Yn 1973 kaam Adri as santjin jieriche op Borneroord yn Beetstersweach te wurkjen en kaam sa oan ‘e praat mei kollega’s die in band foarme hiene ûnder de namme ‘Interlude‘, en in oargelman koene se wol brûke. Fan it ien kaam it oare. Nei Interlude (top 40 muzyk) gie de band oer yn rockmuzyk mei ‘Dead man’s handle’, Nei fjouwer jier waard it hardrock en ûntstie ‘De Lanterfant Rockband’ .

Nei ’t der, tegearre mei in tal kollega’s yn 1987 de Frysktalige musikal’Diggel makke, ûnstiene der ek syn earste muzykprogramma Reade Stikeltrie, wat de oanset wurden is ta syn deistiche repertoir. Nei ‘t de frysktalige band ADRI&SA, wêr ‘r hy twa albums mei útbrocht , is Adri yn 1999 solo de boer op gien. Yn 2002 waard hynominearre foar de Bernlefpriis om syn kompositoryske kwaliteiten.

Op dit stuit is Adri dwaande  mei al wer syn  seisde solo album op te nimmen.

Uit huis

In 1973 als zeventien jarige kwam Adri  te werken in de zorg op Borneroord te Beetsterzwaag, en kwam zo in gesprek met collega’s die net een band hadden geformeerd onder de naam ’ Interlude’, en wilden graag met een toetsenist gaan spelen. Van het één kwam het ander. Na Interlude (top40 muziek) ging de band over in ‘Dead Man’s Handle’ en vier jaar later ging de formatie over naar hardrock gespeeld en werd de band naam veranderd in ‘Lanterfant Rockband’ .

Nadat Adri met een groep collega’s in 1987 meeschreef aan de friestalige musical ‘Diggel’ ontwikkelde hij samen met Sikke Marinus zijn eerste Friestalige eigen nummers voor zijn eerste muziektheaterprogramma ‘ Reade Stikeltrie’ wat het eigenlijke beginpunt van zijn huidige Friestalig repertoir. Na de Friestalige band ADRI & SA waarmee twee albums werden uitgebracht, is hij in 1999 solo de boer op gegaan. In 2002 werd hij genomineerd voor de Bernlefprijs om zijn compositorische kwaliteiten.

In 2020 zal Adri alweer zijn zesde solo album presenteren.

Oer de grins

Tegearre mei Arvan Blok spilet Adri it programma Oer de grins, mei bekende hits út it ferline oan ’t no. Alles oerset yn ut Frysk, en alle lieten dy ’t se sjonge hawwe harren roots net yn Fryslân. Fan  James Taylor  oan ‘t Daniel Lohues , fan Paul McCartney oan ‘t  Lou Reed en fan Direstraits oan ‘t Mugo Jerry ensafierder  binne allegear te hearren yn it programma  ‘Oer de Grins’.

Over de grens

Samen met Arvan Blok brengt Adri het programma ‘Oer de grins’ met bekende hits uit het verleden tot hedentendaagse hits. Allemaal vertaald naar het Fries, en hebben stuk voor stuk hun roots niet in Friesland. Van  James Taylor tot Daniel Lohues, van Paul

McCartney tot Lou Reed en van Direstraits tot Mungo Jerry enzovoort zijn allemaal te beluisteren in het programma  ‘Oer de grins’

Gitaar en piano

Om ’t Adri it lestich fûn syn  lieten fan efter syn keyboard te sjongen( te statysk) hat hy himsels it gitaarspyljen oanleard en fielde him frijer op it poadium. Mar al spilet en komponearret hy de measte lietsjes op gitaar, as der yn de te sjongen lokaasje in piano stiet,  sjongt hy graach in pear nûmers op dit toetsenynstrumint.

Gitaar en piano

Omdat Adri het lastig vond zijn liedjes zittend achter een keyboard te zingen ( te statisch) heeft hij zichzelf gitaar leren spelen om zich zodoende vrijer op het podium te kunnen begeven. Al speelt en componeert Adri de meeste liedjes op gitaar, maar als er een piano staat in de locatie van optreden, zingt hij graag een aantal liedjes op dit toetseninstrument.

Sfearlietsjes.

Graach makket Adri ferskes dy ’t minsken by it hert pakke, mar ek skriuwt hy  graach wat mear loftiche ferskes, al binne dy yn de rin fan de  twaen-tritich jier dy ’t  hy no yn it Frysk sjong wat minder bekend wurden.

Sfeerliedjes

Graag maakt Adri liedjes die mensen in het hart raken, maar ook schrijft hij graag lichtvoetige liedjes, al zijn die in de loop van de twee-en-twintig jaar die hij nu in het Fries zingt wat minder bekend geworden.

10 kear finale Liet Twa kear, yn 1998 en 2001, wûn hy dit festival mei de nûmers ‘Soan’ en ‘Wy’.

Syn Frysktalige programma’s sitte fol mei harksankjes. Mankelyk en dan wer fleurichop. Altyd út it hert.

Tien keer finale songfestival LIET

Twee keer, in 1998 en 2001, won Adri het friestalige songfestival LIET met de nummers ‘Soan’ (zoon) en ‘Wy’ (wij).

Zijn friestalige programma’s zitten vol met luisterliedjes, melancholisch, dan weer luchtig en vrolijk, maar altijd uit het hart.

Muzikale útstapkes

Ek giet hy it aventoer net út ‘e wei, troch de muzikale gearwurking oan te gean mei brassband, fanfare, harmonie, kwintet Fiifrisom Brassof  of bygelyks pianist Cor Bakker.

Sa goed as alle komposysjes binne fan eigen hân, mar ek bewurkings fan Jacques Brell, James Tayler , Daniel Lohues en Frans Halsema hearre ta myn oeuvre.

Ek it projekt Boudewijn de Groot YN IT FRYSK waard yn 2019 in grut sukses, mei bygeklyks twa ballade’s dy ’t hy ynsongen ha. By Omrop Fryslân is gauris it wurk fan him te hearren en ek is regelmjittich te gast yn Noardewyn life.

Strjittefestivals, húskeamerkonserten, doarpsfeesten, mar ek foar by de de bbq

Muzikale uitstapjes

Ook gaat Adri het avontuur niet uit de weg, troch samen te werken met brassbands, fanfare, harmonie orkesten, koperkwintet Fiifrisom Brass  en met pianist Cor Bakker.

Bijna alle composities zijn van eigen hand, maar ook bewerkingen van o.a. James Taylor

Daniel Lohues en Frans Halsema behoren tot zijn oeuvre.

Het Boudewijn de Groot in het fries werd in 2019 een groot succes met een verzameling friese artiesten, waarvan Adri een tweetal ballade’s mocht zingen. Bij Omrop Fryslan zijn met regelmaat liedjes van Adri de beluisteren en ook is hij regelmatig te gast in Noardewyn life.

Op straatfestivals, huiskamer- zondagmiddagconcerten, dorpsfeesten, dorpshuizen  maar ook in de zorgcentra is Adri met regelmaat te vinden.

Muzykteater

Tegearre mei Folkert Wesseling ( wurket by Art Centre fan Herman van Veen ) ckombinearje de mannen theater & muzyk.

Muziektheater

Samen met Folkert Wesseling (werkzaam bij het Art Centre van Herman van Veen)

combineren de mannen theater en muziek.

Ofskie

Minder bekind is dat hy ek sûnt in tal jierren sjongt by útfearten, maar daarvoor bijzondere nummers ten gehore kan brengen

Afscheid

Minder bekend is dat Adri zingt bij uitvaarten en  daarvoor bijzondere nummers ten gehore kan brengen.

Ta beslút

Dizze webstek jout tagong ta syn romme muzikale keuken.

In protte wille tawinske op dizze nije webstek.

Tot besluit

Deze website geeft u toegang tot zijn ruime muzikale keuken.

Veel plezier toegewenst bij het rondkijken.