Rinkelbom Johan Veenstra en Adri de Boer Heerenveen
Rinkelbom Heerenveen

In geselliche moarntiid mei ferhalen fan Johan Veenstra en muzyk fan Adri

10 jier Reuzedei Aklkrum Water Muziek festival Akkrum
de Kolk Akkrum

Adri sil om en om mar ek tegearre mei Berend Riemersma meiwurkje oan de ôfslúting fan dizze Reuzedei.

20:15 Start Two Below Zero
20:30 Popkoor Akkrum
21:00 Dimension
21:30 Gruppo di Brasso
22:00 Adri de Boer & Berend Riemersma
22:45 Kapel Bjusterbaarlik

14.30 uur inloop met koffie of thee
15.00 uur welkom door Ton Stierhout van stichting Klooster Claercamppad
15.10 uur presentatie van de route Klooster Claercamppad door route-ontwikkelaar Fokko Bosker
15.30 uur pelgrimeren en bezinningstoerisme en de kansen die het Fryslân biedt
– Hendrina Zijlstra, projectleider Dagrecreatieve Netwerken:
Beleidsnota Gastvrij Fryslân 2028
15.50 uur Bloeizone Fryslân en hoe gezondheid en kwaliteitstoerisme elkaar positief
beïnvloeden – Bouwe de Boer – initiator van Bloeizone Fryslân
16.10 uur muziek van Friese troubadour Adri de Boer, winnaar van het
Friestalige songfestival Liet 2021.
16.20 uur overhandiging eerste exemplaar Klooster Claercamppad aan Hendrina Zijlstra en
Bouwe de Boer én vertegenwoordigers pleisterplaatsen

Adri sil foar in groep út Brabân op de middeis, tidens in boatreis op w.s. in Tjalk, in optreden fersoargje.

Weekend van de liefde MFA De Wier Ureterp Oerterp
MFA De Wier Oerterp

Adri sil in tal koarte foarstellings dwaan . letter mear ynfo

Weekend van de liefde MFA Oerterp Oerterp
De Wier Oerterp

Adri sil ek dizze jûn in tal koarte foarstellings dwaan.
Letter mear ynfo

Heamieldagen te Boalsert 'Beestachtig' Boalsert
Sintrum Boalsert

It FSO jout in konsert mei as solist Adri de Boer.

Bos en Meerzigt Pudemirdum Oudemirdum
Bos en Meerzigt Oudemirdum

Adri fersoarget in muzykmiddei foar de ynwenners fan Meerztigt.

Fan 16.00 - 16.30 oere in prifee konsert earne yn Fryslân

Simmerkonsert Spikerpakkeband mei Adri de Boer Lippenhuzen
MFA Lippenhuzen

letter mear ynformaasje, mooglik buten as yn it MFA fan Lippenhuzen

Geselliche muzykjûn mei Adri yn Boekhiem Beetstersweach Beetstersweach
Boekehiem Beetstersweach

Adri docht mei oan de feanster Music Night in de Flambou fan Surju1sterfean. Letter yn dit jier mear ynformaasje

Adri sil in optrede yn kafee DeHopper fan de Lawei.

Adri sil optrede op Aaipop. NO noch net du1dlik as dat mei as sûnder begeliedingsband barre sil.

'Vrouwen van Nu' Marrum Marrum
vrouwen van NU Marrum

Adri sil in folslein optreden fersoargje foar de Vrouwen van Nu .