presintaasje 6e solo album 'Geandewei' Beetsterzwaag
De Buorskip Beetsterzwaag

Dizze middei sil it album 'Geandewei' foar it ljocht brocht wurde middeis om 15.00 oere. Adri sil mei de muzykanten Richard Veltman op drums, Bernhard Holtrop op bas en Ytzen Peterson op gitaar gearwurkje. Mooglik binne de RIVM maatregels noch fan tapassing en sil der frege wurde om in QR koade.

Talmahoeve Feanwâlden
Talmahoeve Feanwâlden

Voor de bewenners fan Talmahoeve te Feanwâlden sill Adri een konsert fersoargje.

Tsjerkje Jubbega-Schurega 8411 ZG Jubbega
Kerkje Jubbega - Schurega Kerklaan 3
8411 ZG Jubbega

Adri sil syn programma 'mei Adri de boer op' foar it ljocht bringe. Hy nimt it
publyk mei nei syn muzykwrâld. In ôfwikseljend programma mei fleuriche en meisjongbere lietsjes, mar ek nûmers dy 't by de kiel gripe. Ek sitte der oersettings yn fan bekende wrâldhits en nûmers út de Nederpop.

Jubileumkonsert Brassband Opsterland 10 jier yn MFC De Wier Oerterp Oerterp
De Wier Oerterp

It konsert wat y novimber 2021 plak fine soe, wurdt no ynhelle.
Oan dit konsert sille fierders Adri en Wiebe Kaspers meiwurkje.

Vrijwilligersmarkt De Gordyk De Gordyk
Biblioteek De Gordyk

Adri sil in trije tal blokjes sjonge tidens de vrijwilligersgemarkt, yn de biblioteek fan de Gordyk tusken 13.00 -15.30 oere

Under foarbehâld fan de RIVM regeljouwing sil Adri it muzykprogramma 'Geandewei' bringe foar de kryte fan Utert-Seist.

Literaire jûn Skarsterbrêge Skarsterbrêge
Skarsterhonk Skarsterbrêge

Adri sil de muziakele omballingen fersoargje by dizze literaire jûn wêr 't Marica van der Meer fertelle sil oer har wrâldreizen.