Adri sil foar de kliënten op de ôfdieling fan deistige aktiviteiten in optreden fersoargje

Adri sil yn in wenlokaasje fan Talant foar kliênten en wurknimmers in optreden fersoargje

Adri zal 's middags life in de tuin van theatercafe Brocope zingen in het programma Radio Van Verre.

Gedichten & Muzyk Joure
Oerdracht Joure

Skriuwer/dichter Jurjen van der Meer en Adri de Boer sille foar de PCOB yn Joure in noflike middei fersoargje mei gedichten en muzyk.
Foar in tal albums fan Adri skreau Jurjen teksten en sille grif te beharkjen wêze op dize middei

Adri geeft een concert in de Skeakel voor Passage Gewest Frielsand afdeling Elahuizen-Oudega.

Om t it kin De Gordyk, Nederland
Voltawerk Stationsweg 72
De Gordyk, 8408KB
Nederland

Brassband Halleluja konserteert mei as gastsolist Adri de Boer. It konsert wat 15 Maart net trochgean koe yn ferbân mei Corona, sil no dochs noch opnij foarm krije.

FSO yn konsert mei .............? Beetstersweach
Nij-jierskonsert Beetstersweach

Letter mear ynfo

septimber 2020 sil Terwispeler doarpsfeest net trochgean y.f.m. mei corona. No sille Adri en Folkert Wesseling harren programma in jier letter bringe.