Om 10.30 oere it 22e FB livestreamkonsert fanút syn húskeamer.

Oan dizze opnames sille Adri, Femmes Vocale, Murk Aukema en De Spikerpakkeband meiwurkje.
Tiid is noch net bekend mar sil mooglik jûns wêze.

fanút it Tromp Teater yn Ljouwert sil der in livestream wêze mei ferskate artysten dy 't elk twa krystsfear lietsjes dwaan sille, ek Adri sil twa ferskes foar it ljocht bringe.

Muzyk op ôfdieling A3 fan Nij Smellinghe Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

It projekt muzyk oan bêd giet nei de simmer wer los, mei fansels de corona regels yn acht nimmende. Adri sil wer oan be3d mar ek yn de mienskiplike romte foar patiënten sjonge.

FSO yn konsert mei .............?
Terwispel

Letter mear ynfo

Muzyk op ôfdieling A3 fan Nij Smellinghe Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

It projekt muzyk oan bêd giet nei de simmer wer los, mei fansels de corona regels yn acht nimmende. Adri sil wer oan be3d mar ek yn de mienskiplike romte foar patiënten sjonge.

'Mei Adri de boer op' tsjerkje Schuregea te Jobbegea ( Jubbega )
tsjerkje Jubbega Schurega

Yn it tsjerkje Schurega te Jobbegea sil Adri syn lietsjesprogramma 'Mei Adri de boer op' hearre litte.

Muzyk op ôfdieling A3 fan Nij Smellinghe Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

It projekt muzyk oan bêd giet nei de simmer wer los, mei fansels de corona regels yn acht nimmende. Adri sil wer oan be3d mar ek yn de mienskiplike romte foar patiënten sjonge.

Muzyk op ôfdieling A3 fan Nij Smellinghe Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

It projekt muzyk oan bêd giet nei de simmer wer los, mei fansels de corona regels yn acht nimmende. Adri sil wer oan be3d mar ek yn de mienskiplike romte foar patiënten sjonge.

Sneintemoarn matinee Terwispel 'Om 't it kin'
Terwispel

septimber 2020 sil Terwispeler doarpsfeest net trochgean y.f.m. mei corona. No sille Adri en Folkert Wesseling harren programma in jier letter bringe.