Annulearre y.f.m. Corona regeljouwing .Lytske Aaipop Nijlân
Lytske Aaipop Nijlân

Adri sil foar de bern oan 't 12 jier in optreden fersoargje

bûtenkonsertsje by de Miente De Gordyk
De Miente De Gordyk

Efkes wat ferdivedaasje foar de bewenners fan de Miente. Op paste ôfstân, sil Adri de bewenners in hert ûnder de riem stekke mei syn ferskes.

slotjûn Krite Drachten uitgesteld i.v.m. corona Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

Optreden Adri nei 'It iten by de Krite'

Camping Makkinga i.v.m. corona uitegesteld Makkinga, Nederland, Nederland
Makkinga Makkinga, Nederland
Nederland

Foar de feriening Lotus Kuinderloo sil Adri in konsert fersoargje y.f.m. harren jubileum

Trûbadoer Adri de Boer en teatermakker Folkert Wesseling krigen de fraach om foar 5 Maaie in programma del te setten mei as tema 75 jier frij.. Beide artysten seagen hjir in bysûndere útdaging yn en skreaunen in programma mei teater en muzyk oer it yn frijheid libje kinne en meieûnder de titel ‘75 jier Frij’,
sa as it Nasjonaal komitee it ek omskreaun hat.
Stilstean by it fjochtsjen foar de frijheid foar ús allegear, mar ek wat frijheid op dit stuit betsjut foar elkenien.
Frij wêze is net frijbliuwend en fansels.
In programma mei beskôgjende en humoristyske petearen fan Folkert mei dêr omhinne bysûndere, noflike mar ek mankelyke ferskes fan Adri.

75 jier frij . annulearre y.f.m. corona Burgum
Burgum Burgum

Adri en syn kompaan Folkert Wesseling sille yn it ramt fan 75 jier frij in spesjaal skreaun programma bringe foar de bewenners fan Berghiem, mei teater en ferskes.

Om 't it kin yn Voltawerk annulearre y.f.m. corona De Gordyk, Nederland
Voltawerk Stationsweg 72
De Gordyk, 8408KB
Nederland

Folkert Wesseling en Adri bringe teater en muzyk yn in geselliche setting foar bewenners fan ZuidOostZorg en buertbewenners.

Besletten feest op de middei

Adri verzorgt een optreden op een klipper in de haven van Akkrum voor de lionsclub Oestgeest-Warmond

konsert Fries Symfonie Orkest tidens Heamiel yn Boalsert
Boalsert

Tegearre mei it FSO sil Adri de Boer in konsert jaan.

Om t it kin De Gordyk, Nederland
Voltawerk Stationsweg 72
De Gordyk, 8408KB
Nederland
FSO yn konsert mei .............? Beetstersweach
Nij-jierskonsert Beetstersweach

Letter mear ynfo