Boekehiem Beetstersweach
Boekehiem Beetstersweach

Adi sil in optrden fersoargje foar de alderein yn Iekehiem

Prive konsert

Konsert Brassband Opsterland 125 jier yn MFC De Wier Oerterp Oerterp
De Wier Oerterp

Oan dit konsert sille fierders Adri en Wiebe Kaspers meiwurkje. Letter mear ynfo

Literaire jûn Skarsterhonk Skarsterbrêge
Skarsterhonk Skarsterbrêge

Adri sil de muziakele omballingen fersoargje by dizze literaire jûn wêr 't Marica van der Meer fertelle sil oer har wrâldreizen

Adri sil syn programma ' Mei Adri de boer op' foar it ljocht bringe foar de Fryske Krite fan Drachten yn Restaurant fan Tsjinstensintrum "de Holdert"

In bysûnder optreden wat ferline jier om de Korona hinne net trochgean koe, no dochs op de hispel set.

muziek van o.a. Adri , Wouter van der Wal

letter mear ynformaasje

Talmahoeve Feanwâlden
Talmahoeve Feanwâlden

Voor de bewenners fan Talmahoeve te Feanwâlden sill Adri een konsert fersoargje.