de Oerdracht De Oerdracht
Joure De Oerdracht

Adri en Jurjen vd Meer sille ofwikseljend muzyk en gedichten hearre litte

By de kuiertocht fan de Spikerpakkeband sil Adri op in tal lokaasjes syn ferskes sjonge.

Adri bringt syn muzykprogramme ' Mei Adri de boer op' foar de ynformele soarchers ( Mantelzorgers) Fryslân ) yn De Bult foar it ljocht

Boekehiem
1044

Adri sil optrede foar de bewenners fan Boekehiem yn Beetstersweach

Prive konsert

Literaire jûn Skarsterbrêge
1044

Adri sil in optreden fersoargje op de literaraire jûn yn it "Skarsterhonk" fan Skarsterbrêge. Wa der as auteur komme sil is noch net wis.

In bysûnder optreden wat ferline jier om de Korona hinne net trochgean koe, no dochs op de hispel set.

letter mear ynformaasje