Wad 'n Koor yn Waadwente Dokkum
Dokkum
Koarenmiddei Holwert Holwert, Nederland, Nederland
Holwert Holwert, Nederland 8408KB
Nederland

De koaren Wad 'n Koor ( Holwert ), mnnnzngvrngng ( Mannenzangvereniging Beetsterzwaag) en koor Blije sille in middei foar en mei elkoar sjonge.

Om 't it kin De Gordyk, Nederland, Nederland
De Gordyk Stationsweg 72
De Gordyk, Nederland
Nederland

Yn Voltawerk fan de Gordyk sille Folkert Wesseling en Adri in noflike middei fersoarge foar de âlderein en belangstellenden fan de omlizzende buert

Piter run Lippenhuzen
Omkriten Lippenhuzen

It Piterrun hurdrin evenemint en kuiertocht sil op ferskate lokaasjes glâns joun wurde troch muzykanten.
Adri spilet tradisjoneel alle jierren ek earne op ien fan de lokaasjes.

Konsert brassband Menaam mei Adri de Boer Drachten
Menaam Drachten
Muzyk oan it bêd op ofdieling A3 fan Nij Smellinghe Drachten
Nij Smellinghe Drachten

Adri sjongt en spilet ien op ien oan bêd foar de sike minsken op ôfdieling A3

De Buorskip Beetstersweach frijwilligersmidde
De Sweach

Foar Stichting platfoarm frijwillige thúshelp yn Opsterlân, sil Adri in optreden fersoargje.

Lytske Aaipop Nijlân
Lytske Aaipop Nijlân

Adri sil foar de bern oan 't 12 jier in optreden fersoargje

slotjûn Krite Drachten Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

Optreden Adri nei 'It iten by de Krite'

Camping Makkinga Makkinga, Nederland, Nederland
Makkinga Makkinga, Nederland
Nederland

Foar de feriening Lotus Kuinderloo sil Adri in konsert fersoargje y.f.m. harren jubileum

Trûbadoer Adri de Boer en teatermakker Folkert Wesseling krigen de fraach om foar 5 Maaie in programma del te setten mei as tema 75 jier frij.. Beide artysten seagen hjir in bysûndere útdaging yn en skreaunen in programma mei teater en muzyk oer it yn frijheid libje kinne en meieûnder de titel ‘75 jier Frij’,
sa as it Nasjonaal komitee it ek omskreaun hat.
Stilstean by it fjochtsjen foar de frijheid foar ús allegear, mar ek wat frijheid op dit stuit betsjut foar elkenien.
Frij wêze is net frijbliuwend en fansels.
In programma mei beskôgjende en humoristyske petearen fan Folkert mei dêr omhinne bysûndere, noflike mar ek mankelyke ferskes fan Adri.

75 jier frij Burgum
Burgum Burgum

Adri en syn kompaan Folkert Wesseling sille yn it ramt fan 75 jier frij in spesjaal skreaun programma bringe foar de bewenners fan Berghiem, mei teater en ferskes.

Om 't it kin yn Voltawerk De Gordyk, Nederland
Voltawerk Stationsweg 72
De Gordyk, 8408KB
Nederland

Folkert Wesseling en Adri bringe teater en muzyk yn in geselliche setting foar bewenners fan ZuidOostZorg en buertbewenners.

Besletten feest op de middei

konsert Fries Symfonie Orkest tidens Heamiel yn Boalsert
Boalsert

Tegearre mei it FSO sil Adri de Boer in konsert jaan.

Om t it kin De Gordyk, Nederland
Voltawerk Stationsweg 72
De Gordyk, 8408KB
Nederland
FSO yn konsert mei .............? Beetstersweach
Nij-jierskonsert Beetstersweach

Letter mear ynfo