Geselliche muzykjûn mei Adri yn Boekhiem Beetstersweach Beetsterswech
Boekehiem Beetsterswech
'Geandewei' yn it tsjerkje Sybrandahûs. Sybrandahûs
Tsjerkje Sybrandahûs Sybrandahûs

It sechde solo album ‘Geandewei’ stiet sintraal yn dit muzykprogramma mar ek syn âldere wurk is fansels te hearren.
Adri sjongt al sa ’n fiifentrittich jier yn syn memmetaal en hat ferline jier foar de tredde kear yn trittich jier it sjongfestival Liet wûn en yn Maaie Fryslan fertsjinwurdiche yn Tønder -Denemarken by Liet Internatiional .
De yn Lippenhuzen wenjende trûbadoer is net mear fuort te tinken yn de Fryske muzykwrâld.
Neist eigen wurk is der ek romte foar troch himsels oersette wrâldhits út syn
programma Oer de Grins, maarmar ek foar syn programma ‘De Boer Sjongt Bos’ , waarmee hij in seizoen 2023-2034 Stef Bos syn ferskes yn it Frysk sjongt.
Geandewei is in oanrider foar elk dy ’t in waarm hert hat foar de Frysktalige muzyk.
Geselliche ferskes wurde ôfwiksele mei ferskes dy ’t djip yn it hert reitsje.

Tagongspriis is € 10,-

Het zesde soloalbum ‘Geandewei’ staat centraal in dit muziekprogramma, maar ook zijn oudere werk komt uiteraard aan bod.
Adri zingt al zo ’n vijfendertig jaar in zijn moedertaal en heeft vorig jaar voor de derde keer in dertig jaar het Friestalige liedjesfestival ‘Liet’ gewonnen en afgelopen Mei Frie sland vertegenwoordigd in Tønder - Denemarken op Liet International.
De in Lippenhuizen woonachtige troubadour is niet meer weg te denken in de Friese muziekscene.
Naast eigen werk is er ook ruimte voor in het Fries vertaalde wereldhits uit zijn programma’ Oer de grins’, maar ook voor zijn programma ‘De Boer Sjongt Bos’ , waarmee hij in seizoen 2023-2034 Stef Bos zijn werk in het Fries zingt.
Geandewei is een aanrader voor iedereen die de Friestalige muziek een warm hart toedraagt.
Gezellige liedjes worden afgewisseld met die diep in het hart raken.

De entree is € 10,-

Krite Drachten Drachten
Dienstencentrum De Holdert Drachten

Adri sil in folslein optreden fersoargje foar de krite fan Drachten

Adri sil in optrede yn kafee DeHopper fan de Lawei.

cd promoasjekonsert 'Geandewei' yn theater De Wier fan Koarnjum Koarnjum
De Wier Koarnjum

Adri sil fan syn nije album Geandewei in tal nûmers hearre litte mar ek in foarpriuwke jaan fan syn Stef Bos yn it Frysk projekt 'DeBoerSjongtBos'.
Syn âldere wurk sil ek foarby komme. In nijsjirrich programma fan twa kear trije kertier.

Adri yn Herbergh De Parel . ûnder foarbehâldt Eastermar
Herbergh De Parel Eastermar
Adri mei in cd promoasje konsert 'Geandewei' yn it Houten Himeltsje. Nijbeets
Damshûs Nijbeets

Adri sjongt yn It Houten Himeltsje.

It sechde solo album ‘Geandewei’ stiet sintraal by dit konsert yn it Houten Himeltsje mar ek syn âldere wurk is fansels te hearren.
Adri sjongt al sa ’n fiifentrittich jier yn syn memmetaal en hat ferline jier foar de tredde kear yn trittich jier it Fryske sjongfestival Liet wûn en yn Maaie Fryslân fertsjinwurdiche yn Tønder -Denemarken by Liet International.
De yn Lippenhuzen wenjende trûbadoer is net mear fuort te tinken yn de Fryske muzykwrâld.
Neist eigen wurk is der ek romte foar troch himsels oersette wrâldhits út syn
programma ‘Oer de Grins’, mar ek foar syn programma ‘De Boer Sjongt Bos’ , wêr ‘t hy seizoen 2023-2034 Stef Bos ferskes yn it Frysk sjongen giet.
Geandewei is in oanrider foar elk dy ’t in waarm hert hat foar de Frysktalige muzyk.
Geselliche ferskes wurde ôfwiksele mei ferskes dy ’t djip yn it hert reitsje.

Tagong € 10,-

Het zesde soloalbum ‘Geandewei’ staat centraal in het Houten Himeltsje maar ook zijn oudere werk komt uiteraard aan bod.
Adri zingt al zo ’n vijfendertig jaar in zijn moedertaal en heeft vorig jaar voor de derde keer in dertig jaar het Friestalige liedjesfestival ‘Liet’ gewonnen en afgelopen Mei Frie sland vertegenwoordigd in Tønder - Denemarken op Liet International.
De in Lippenhuizen woonachtige troubadour is niet meer weg te denken in de Friese muziekscene.
Naast eigen werk is er ook ruimte voor in het Fries vertaalde wereldhits uit zijn programma’ Oer de grins’, maar ook voor zijn programma ‘De Boer Sjongt Bos’ , waarmee hij in seizoen 2023-2034 Stef Bos zijn werk in het Fries zingt.
Geandewei is een aanrader voor iedereen die de Friestalige muziek een warm hart toedraagt.
Gezellige liedjes worden afgewisseld met die diep in het hart raken.

Entree € 10,-

letter mear ynfo

Verhalen en Muziek in Rinkelbom Heerenveen
Rinkelbom Heerenveen

Atelier Majeur organiseert een inloop ochtend met muziek en verhalen.
Trynstje van der Wal zen Adri zijn deze ochtend te gast.

letter dit jier mear ynfo.

Adri sil optrede op Aaipop. NO noch net du1dlik as dat mei as sûnder begeliedingsband barre sil.

'Vrouwen van Nu' Marrum Marrum
vrouwen van NU Marrum

Adri sil in folslein optreden fersoargje foar de Vrouwen van Nu .

Trochreed Readtsjerk Krite Trynwâlden Readtsjerk
Trochreed Readtsjerk

Adri sil it programma Geandewei bringe