life muzyk yn Teaterkafee De Hopper Drachten, Nederland, Nederland
De Lawei Drachten, Nederland
Nederland

Adri sil yn kafee de Hopper in life konsert jaan

Muzyk oan it bêd yn Nij Smellinghe
Nij Smellinghe

Adri spilet ien op ien oan it bêd op ofdieling A3 fan Nij Smellinghe

Koarenmiddei Holwert Holwert, Nederland, Nederland
Holwert Holwert, Nederland 8408KB
Nederland

De koaren Wad 'n Koor ( Holwert ), mnnnzngvrngng ( Mannenzangvereniging Beetsterzwaag) en koor Blije sille in middei foar en mei elkoar sjonge.

Om 't it kin De Gordyk, Nederland, Nederland
De Gordyk Stationsweg 72
De Gordyk, Nederland
Nederland

Yn Voltawerk fan de Gordyk sille Folkert Wesseling en Adri in noflike middei fersoarge foar de âlderein en belangstellenden fan de omlizzende buert

Konsert brassband Menaam mei Adri de Boer Drachten
Menaam Drachten
Muzyk oan it bêd op ofdieling A3 fan Nij Smellinghe Drachten
Nij Smellinghe Drachten

Adri sjongt en spilet ien op ien oan bêd foar de sike minsken op ôfdieling A3

Lytske Aaipop Nijlân
Lytske Aaipop Nijlân

Adri sil foar de bern oan 't 12 jier in optreden fersoargje

slotjûn Krite Drachten Drachten, Nederland, Nederland
Drachten Drachten, Nederland
Nederland

Optreden Adri nei 'It iten by de Krite'

Camping Makkinga Makkinga, Nederland, Nederland
Makkinga Makkinga, Nederland
Nederland

Foar de feriening Lotus Kuinderloo sil Adri in konsert fersoargje y.f.m. harren jubileum

Om 't it kin yn Voltawerk De Gordyk, Nederland
Voltawerk Stationsweg 72
De Gordyk, 8408KB
Nederland

Folkert Wesseling en Adri bringe teater en muzyk yn in geselliche setting foar bewenners fan ZuidOostZorg en buertbewenners.

konsert Fries Symfonie Orkest tidens Heamiel yn Boalsert Nederland
Nijlân Nederland

Tegearre mei it FSO sil Adri de Boer in konsert jaan.

Om t it kin De Gordyk, Nederland
Voltawerk Stationsweg 72
De Gordyk, 8408KB
Nederland
FSO yn konsert met mnnnzngvrngng Beetstersweach
Nij-jierskonsert Beetstersweach

Tegearre mei it FSO ( Fries Symfonie Orkest ) sil de MNNNZNGVRNGNG ( Mannenzangvereniging ) in konsert jaan yn de Ontmoetingskerk fan Beetstersweach.