Colinde

Artist
Adri de Boer
Útjûn
2001
Genre
winter-krystsfear
  1. Colinde -:-- / 254

Yn ‘e stal by Bethlehim, sjongt in sêfte frouestim

Sliep bernstje sliep, jou dy lekker del

Asto sin oan iten hast, kom dan jout mem dy de boarst.

Ast it tsjuster fynst myn soan,doch ik gau in ljochtsje oan

En de bisten oer it sket, dogge neat, se bite net

Asto kâld bist, lytse pop, hellet heit in tekken op.

Asto bang bist foar de wyn, stopj’ik dy noch djipper yn.

En de hoeders, tatebern, komme del om dy te sjen.

En de ingels yn de nacht, hâlde stil oer dy de wacht.

Tekst: Jurjen v.d. Meer
Muzyk: Adri de Boer