Tsjongejonge / Ferre Grinard ‘Ring a ring a’

Artist
ADRI & ARVAN
Útjûn
2017
Genre
wrâldhits
  1. Tsjongejonge / Ferre Grinard ‘Ring a ring a’ -:-- / -:--

Gûl net myn leafste,
gûl net de hiele tiid.
Gûl net myn leafste,
wêz no mar bliid

Sjoch nei myn heit,
de oarloch waard syn dea.
Sjoch nei myn mem,
se gûlt hieltyd mear

Tsjonge tsjonge jonge
ik moat hjir oer sjonge.
Tsjonge tsjonge jonge
ik moat hjir no oer sjonge.

Se neamden my in neatnut,
foar harren wie ‘k in swyn.
stjoerden my fuort
en mocht de oarloch ien

Tsjonge tsjonge jonge
Dum dah dah die dee

Se prate oer frede,
oer ras en it geloof.
Mar ast net de goeie kleur hast,
dan wurdst harren sloof.

Wat is de reden fan fjochtsjen
yn in lân mei demokrasy ?
As gekken dy fermoadzje.
Ik kin der net by

Mar ik bin no lokkich
Dus gûl mar net mear
We fjochtsje tegearre
It komt grif wer klear

orizjineel Ferre Grinard ‘Ring a ring a’ 1966
oersetting Adri de Boer