It is Krysttiid

Útjûn
2016
Genre
krystsfear
  1. It is Krysttiid -:-- / 3:59

It is krystiid mei as eftergrûnkoar De Bogerman Vocals ûnder lieding fan Joke Krist

Hingje de krystfersiering hjoed mar yn de beam
It is de tiid , de krystman sit wer yn dyn dream
komt hy mei syn readnoas Rudolph
op de slide loftich mei
Hald’ de feëen him wol nuchter foar in dei

It giet wer oan It is krysttiid
elkenien hat wille fûn
sjoch nei de takomst no
it is sakrekt, opnij begûn

wachtesto oan t dyn famylje by dy komt ?
bist der wis fan dat gjinien dit jier fersomt
fertelt dyn beppe noch alle kearen
D` âlde ferskes binn’ it bêst
Mar se rock en rollt wol fleurich mei de rest

It giet wer oan It is krysttiid
elkenien hat wille fûn
sjoch nei de takomst no
it is sakrekt, opnij begûn

Hoe soe dyn heit no sjen as hy sjocht
dat de krystman mem fersiert aha

Pak de kerskes en de slingers wat sfear
En do hoapest dat der snie falt dizze kear
Dan wer slydzje fan de bulten
Op in pracht selsmakke bob
Hooplik komsto feilich oan
En fljochst net oer de kop

orizjineel: Slade
oersetting Adri de Boer