75 jier frij teater De Wier Coarnjum i.f.m. corona annulearre.

3 mei 2020

Trûbadoer Adri de Boer en teatermakker Folkert Wesseling krigen de fraach om foar 5 Maaie in programma del te setten mei as tema 75 jier frij.. Beide artysten seagen hjir in bysûndere útdaging yn en skreaunen in programma mei teater en muzyk oer it yn frijheid libje kinne en meieûnder de titel ‘75 jier Frij’,
sa as it Nasjonaal komitee it ek omskreaun hat.
Stilstean by it fjochtsjen foar de frijheid foar ús allegear, mar ek wat frijheid op dit stuit betsjut foar elkenien.
Frij wêze is net frijbliuwend en fansels.
In programma mei beskôgjende en humoristyske petearen fan Folkert mei dêr omhinne bysûndere, noflike mar ek mankelyke ferskes fan Adri.