Oan ’t 31 maart gjin optredens.

Yn it ramt fan de corona regels sil ek Adri gjin optredens dwaan kinne yn alle gefallen oan’t 31 maart 2020.

Geef een reactie

required