Tegearre mei Bernhard Holtrop op bas, Sybolt Kamstra op slachwurk en Johan Velthuis op piano sil Adri in Frysktalich krystkonsert bringe yn de sfearfolyntrjochte JV Multimedia studio fan Snits. Benammen de lietsjes fan it lyknammiche album ‘De waarmte fan desimber’ sille brocht wurde yn winter-krystsfear. Samen met Bernhard Holtrop op bas, Sybolt Kamstra op drums […]

De opnames fan Adri syn sechde binn klear. De tiid fan miksen en masterje is ek al fierhinne klear. It wurdt in album mei ôlve lieten. Der sitte twa oersettings by fan besteande nûmers, twa âlde eigen lieten yn in nij jâske en sân nije lieten. Troch de RIVM regels komt der foarearst noch net […]

11 septimber bringt Adri de singel út dy ‘t hy nei twa wiken yn coronatiid skreau en alle kearen op syn FB lifestreamkonserten hearre litten hat. No komt dan de studio opname út as singel om ‘t de coronatiid noch net ta in ein brocht is en it nûmer it efkes wat lichter meitsje kin, […]

Door het coronavirus ziet het paasweekeinde er voor iedereen anders uit. Om zijn geliefde provincie Fryslân een hart onder de riem te steken, zong Adri de Boer vrijdagmiddag een lied voor een verlaten Abe Lenstra Stadion. Hoewel, verlaten… Tekst & foto: Andries Jelle de Jong Twee SC Heerenveen-coryfeeën luisteren aandachtig naar het verhaal dat Adri […]

Fryslân Muzyklân.Buma Stemra ropt op alle radio stjoerders allinne Nederlânske produksjes te draaien. De fryske muzykanten rinne oars ek in beste knau op, fynt Adri. Net allinne frysktalich mar alles wat muzyk makket yn Fryslân en op albums útbrocht hat. Brasssbands, fanfares, koaren, alles leit op syn gat, en der kin hast net oefene wurde. […]

De earste opset van de animatiefideoklip, makke troch EvaTijsma út Ljouwert, by de nije singel ‘De dûnzen dekbêdpolder’,op tekst fan Jurjen vd Meer is klaar. Yn de haadrol de hjir publisearre âlde hippy. Op maart sil de klip presintearre wurde yn it radioprogramma ( mei lifestream ) fan Willem Wâldpyk ‘Noardewyn life’. De eerste opzet […]

Trûbadoer Adri de Boer en teatermakker Folkert Wesseling krigen de fraach  om foar 5 Maaie in programma del te setten mei as tema 75 jier frij..  Beide artysten seagen hjir in bysûndere útdaging yn en skreaunen in programma mei teater en muzyk  oer it yn frijheid libje kinne en meie ûnder de titel ‘75 jier […]