Fryslân Muzyklân.Buma Stemra ropt op alle radio stjoerders allinne Nederlânske produksjes te draaien. De fryske muzykanten rinne oars ek in beste knau op, fynt Adri. Net allinne frysktalich mar alles wat muzyk makket yn Fryslân en op albums útbrocht hat. Brasssbands, fanfares, koaren, alles leit op syn gat, en der kin hast net oefene wurde. […]

De earste opset van de animatiefideoklip, makke troch EvaTijsma út Ljouwert, by de nije singel ‘De dûnzen dekbêdpolder’,op tekst fan Jurjen vd Meer is klaar. Yn de haadrol de hjir publisearre âlde hippy. Op maart sil de klip presintearre wurde yn it radioprogramma ( mei lifestream ) fan Willem Wâldpyk ‘Noardewyn life’. De eerste opzet […]

Trûbadoer Adri de Boer en teatermakker Folkert Wesseling krigen de fraach  om foar 5 Maaie in programma del te setten mei as tema 75 jier frij..  Beide artysten seagen hjir in bysûndere útdaging yn en skreaunen in programma mei teater en muzyk  oer it yn frijheid libje kinne en meie ûnder de titel ‘75 jier […]

Fannemoarn gesprek fierd by Eva Tijsma Video & Animatie yn Ljouwert ta realisaasje fan in klip by it nije nûmer ‘Dûnzen dekbêdpolder’. It nûmer sil de twadde helte fan dit jier ek ferskine op it nije album. Oer in tal wiken sil de klip presintearre wurde. Hoe, wat en wêr ? Dat hearre jimme sa […]

Op dit stuit is Adri dwaande mei plannen foar twa nije fideo klips, wêrfan ien in animatieklip. Nije wike sille der gesprekken fierd wurde om ta in realisaasje te kommen fan de animaasje klip.