De opnames fan Adri syn sechde binn klear. De tiid fan miksen en masterje is ek al fierhinne klear. It wurdt in album mei ôlve lieten. Der sitte twa oersettings by fan besteande nûmers, twa âlde eigen lieten yn in nij jâske en sân nije lieten. Troch de RIVM regels komt der foarearst noch net […]

11 septimber bringt Adri de singel út dy ’t hy nei twa wiken yn coronatiid skreau en alle kearen op syn FB lifestreamkonserten hearre litten hat. No komt dan de studio opname út as singel om ’t de coronatiid noch net ta in ein brocht is en it nûmer it efkes wat lichter meitsje kin, […]

Door het coronavirus ziet het paasweekeinde er voor iedereen anders uit. Om zijn geliefde provincie Fryslân een hart onder de riem te steken, zong Adri de Boer vrijdagmiddag een lied voor een verlaten Abe Lenstra Stadion. Hoewel, verlaten… Tekst & foto: Andries Jelle de Jong Twee SC Heerenveen-coryfeeën luisteren aandachtig naar het verhaal dat Adri […]

Fryslân Muzyklân.Buma Stemra ropt op alle radio stjoerders allinne Nederlânske produksjes te draaien. De fryske muzykanten rinne oars ek in beste knau op, fynt Adri. Net allinne frysktalich mar alles wat muzyk makket yn Fryslân en op albums útbrocht hat. Brasssbands, fanfares, koaren, alles leit op syn gat, en der kin hast net oefene wurde. […]

Trûbadoer Adri de Boer en teatermakker Folkert Wesseling krigen de fraach  om foar 5 Maaie in programma del te setten mei as tema 75 jier frij..  Beide artysten seagen hjir in bysûndere útdaging yn en skreaunen in programma mei teater en muzyk  oer it yn frijheid libje kinne en meie ûnder de titel ‘75 jier […]

Fannemoarn gesprek fierd by Eva Tijsma Video & Animatie yn Ljouwert ta realisaasje fan in klip by it nije nûmer ‘Dûnzen dekbêdpolder’. It nûmer sil de twadde helte fan dit jier ek ferskine op it nije album. Oer in tal wiken sil de klip presintearre wurde. Hoe, wat en wêr ? Dat hearre jimme sa […]