Wyt krystfeest

Ik winskje elk in bysûndere kryst en in machtich moai, muzykryk en sûn 2021 ta.
Ik wens iedereen een bijzonder kerst en een machtig, mooi muziekrijk en gezond 2021 toe.

Reagearje

required