Libje yn frijheid

Nije singel, makke yn oanrin fan 75 jier frij, mar troch corona pas dit jier utbrocht.
It nûmer is dit jier te belústerjen yn it programma 75 jier frij fan Adri en Folkert Wesseling, wat it hiele jier troch noch te boeken is fia dizze webstek.

Reagearje

required