Adri sjongt Foppe de Haan en Riemer v.d. Velde ta foar it Abe Lenstra stadion

Adri sjongt Foppe de Haan en Riemer van der Velde ta foar it Abe Lenstra stadion. Sport en Muzyk tegearre hiel Fryslân in hert ûnder de riem te stekken yn dizze corona tiid.

Reagearje

required