Maaitiid

Artist
ADRI & SA
Útjûn
1998
Genre
harksankjes
  1. Maaitiid -:-- / 301

As de snie en it iis
mei de tiid ferdwynt
begjint dochs echt it moaiste.
Net it kâlde telt mear
nee it is foarby
dan begjint foar my it moaiste.

No dêr is se dan,
‘t is de maitiid
de moaiste tiid fan ‘t jier.
Alles wurd wer moai,
‘t is de maitiid
de moaiste tiid fan ‘t jier.

As it maitiidwyntsje
troch myn holle rûst
dan wurd ik noflik wekker.
En as it grien tagelyk
sa fûl de grûn útbrûst
dan fiel ik my sa lekker.

Alles fleurich kleurich
blomkes komm’ omheech
de natûr begjint te sprekken.
Ek al giet it ús
noch fierst te dreech
‘t is machtig te ûntdekken.

tekst & muzyk : Adri de Boer