Thús

Artist
Adri de Boer
Útjûn
2015
  1. Thús -:-- / 305

De lêste doazen steane klear.
Ik gean troch ‘t hûs, in lêste kear.
En no al as ik om my hinne sjoch,
is it ús eigen hûs net mear.
It is allegear sa frjemd.
De takomst ûnbekend.
Mar ien ding is in grutte treast,
myn thús is dêr,
is dêr wêrsto ek bist.

Ik sjoch noch ien kear troch it rút.
It boek hjir skreaun, dat boek is út.
Ik snút myn noas en ik bin wis;
Jawol, it wie in goed beslút.
Ik wit net hoe’t it fierder giet.
Dat boek, de blêden wyt.
Mar ien ding is in grutte treast,
myn thús is dêr,
is dêr wêrsto ek bist.

Mei fêste hân slút ik de doar.
In grutte folle wein stiet foar.
It hûs dat lang ús taflecht wie
is no in nij thús foar in oar.
Us skaden wurde aansens wei.
De paden, muorren, hjir as nij.
Mar ús ferhaal giet net ferlern,
wy nimme it goede mei ús mei.

Nee, ik sjoch net ien kear om.
Der is gjin wei werom
Mar ien ding is in grutte treast,
myn thús is dêr,
is dêr wêrsto ek bist.
myn thús is dêr,
is dêr wêrsto ek bist.
myn thús is dêr,
is dêr wêrsto ek bist.

tekst: Giny Bastiaans Yedema,