Sinne simmer Net yn de ferkeap

Artist
Rappehap
Útjûn
2019
Genre
Wille muzyk
  1. -:-- / -:--

Ha-ha-hallo hee
Wat in sinne simmer
en sûnder it gedonder
dat heart by moaie dagen
of dikke druppen rein
of rjochtopsteande kragen
mán wat is dit lekker
in simmer sûnder fragen
Te-te-te-te-te-te x4
Ha-ha-hallo hee Wat in sinne simmer
noflik op it wetter
of sûpe op de camping
blikken fan de Aldi
champagne yn de branding
mán wat is dit fijn
perfecte simmer-feeling

lekker bakke boeke
yn dyn eigen achtertún
fergees en sûnder flaters
bak no dat fleis mar brún
en doch ús mar in pilske
en nim d’r sels ek ien
tis frij en tis gesellich
man dit sfearke krijt in tsien

Ha-ha-hallo hee Wat in sinne simmer
Infeestje foar de minsken
wat spylje en wat laitsje
wat hast noch mear te winskjen
om hjir wat lol te meitsjen
gesichten ut de plooi
mán wat is dit moai!

Kultuer is sa belangryk
doch ‘s oare dingen
gean ‘s nei infestival
keapje ‘s in kaartsje
ferdivedaasje
Keapje ‘s in kaartsje
fan in goeie band
fernúverje en proeste
om in frou of in fint
keapje ‘s in kaartsje
ferdivedaasje echo ferdivedaasje

wo wow wow
in sinne simmer
wat binne wy moai fut niet
yn ús Fryslân
de marren en de wadden
thús yn eigen lân
op ús bêst yn de sinne
man dat skept in bân

tekst Andries de Jong/Adri de Boer
muzyk Adri de Boer