Yn de simmertiid / Mungo Jerry – In the summertime

Artist
ADRI & ARVAN
Útjûn
2017
Genre
wrâldhits
  1. Yn de simmertiid / Mungo Jerry – In the summertime -:-- / -:--

Yn de simmertiid as de sinne wer skynt
Dan kinst alles oan, ’t moaie waar ús wer ferbynt
Nee it kin net op
moaie famkes moaie famkes yn ‘e kop
Nim in drankje foar it sin
Der op út en sjoch wat der dan barre kin

Is har heity ryk gean dan mei har op stap
Is har heity earm doch dan neat foar de grap
Ried hurd oer de dyk
Dat ymponearret ymponearret wol gelyk
Giet de sinne fuort
No dan wurdt tiid foar wer wat oar genot

We dogge jimme gjin kwea
Binn’ net smoarch as gemien
dogge us eigen sin
Mar wy hald’ fan elkenien
Mei it moaie waar
Gean wy fiskjen as te swimmen yn ‘ e see
Binne oeral by
‘Libje ’t libben’ is foar us fylosofy

Sjong mar mei us mei
Dee dee de dee dee dee
Da da da da da
Ja dit fielt o sa frij
Da da da da
De dah do ded dahd e do de dad deed ah
Da do dah dah dah
Dah dah dah dah do dah dah

Komt de winter del
Is it feestje ek hiel grut
Nim dyn flesse mei
De simmer komt wer gau by dy
We geane rieden
miskien ha wy dan in hiel moai aventoer
Is se ryk is se knap
Bring dyn freonen mei mar doch net al te stoer

orizjineel Mugo Jerry ‘ In the summertime’
oersetting Adri de Boer