Oantinken

Artist
Adri de Boer
Útjûn
2011
  1. Oantinken -:-- / 345

It nûmer ‘Oantinken’ spesjaal skreaun foar de feriening ‘ De verstomde schreeuw’ ,feriening foar ferkearsslachtoffers Noard Nederlân

In stille moarn
In klysterlier
It gêrs is fan de dize wiet
En by de popel
Dy’t sêft sjongt
Dêr leit in witte blom

Oait skimerjû
Foar neare nacht
Is yn é bloei
In libben knakt
Sa stil leit dêr foar ivich jong
Dy wite teare blom

In stille moarn
De klyste fljocht
De sinne bringt
Wifeljend ljocht
Twa minsken komme,
Swije stom
Ien bringt in farske blom

tekst Giny bastiaans
muzyk Adri de Boer