presintaasje 6e solo album ‘Geandewei’

Beetsterzwaag

De Buorskip

10 april 2022

Dizze middei sil it album 'Geandewei' foar it ljocht brocht wurde middeis om 15.00 oere. Adri sil mei de muzykanten Richard Veltman op drums, Bernhard Holtrop op bas en Ytzen Peterson op gitaar gearwurkje. Mooglik binne de RIVM maatregels noch fan tapassing en sil der frege wurde om in QR koade.

Venue Details

De Buorskip Beetsterzwaag