Nij-jierskonsert kafee Rolbrêge

De Tynje

19 januari 2020

In nij-jiers dûbelkonsert fan De Rolbrêge Brûsband en Adri de Boer
De tagong is fergees mar in frije gift yn de molkbus as wurdearring foar de muzyk is fan herte wolkom.

Venue Details

De Tynje 16.00 oere