Mei Adri de boer op.

De Gordyk, Nederland, Nederland

De Skâns

18 juni 2021

Yn dit programma nimt hy it publyk mei nei syn muzykwrâld wêr ’t hy al mear as 30 jier yn de fryske taal stn lietsjes sjongt op eigen teksten en meldijen mar ek op teksten fan Giny Bastiaans, Jurjen van der Meer, Sikke Marinus, Kees Tholen, Simy Sevenster en Hessel van der Wal.

Oan de ein fan 2015 is Adri stoppe mei wurkjen yn de soarch en hat fan syn pasje syn berop makke.

It programma ‘ Mei Adri de boer op’ is in ôfwikseljend programma mei fleuriche meisjongbere, mar ek mankelilke lietsjes dy by de kiel gripe.

Ek sjongt Adri oersettings fan wrâldhits en bekebde hits út de nederpop.

Freed 18 juni 2021 Oanfang: 21.00 oere Tagong : € 13.00 euro (ynkl. konsumsje)

Skâns drankje mei in plankje € 7,50 (Nei ôfrin fan de foarstelling)*
Skâns 3-gongen teatermenu € 19,50 (Fan 18.00 uur ôf)*

*(Mits it wer tastien is)

n.b. Yn it ramt fan de kampanje ‘Theater; Mooier dan ooit’ sil Adri om 20.00 oere op it dak fan de Skâns ien fan syn nûmers sjonge. Y hiel Nederlân sille om dizze tiid hinne in grut tal artysten hearre en sjen litte dat de kultuersektor wer dwaande is mei de tariedings op in prachtig teater seisoen.
Foar mear ynfo sjoch op: www. https://mooier-dan-ooit.nl

© E-ticketsoftware.nl

Venue Details

De Skâns Stationsweg 72
De Gordyk, Nederland
Nederland