Kafee ‘De Wildeman’ yn Lemmer

17 oktober 2021

Jiergearkomste fan it CVG ( Cornelis Vreeswijk Genootschap ) mei optredens fan Adri en Wouter van der Wal.
Nei de jiergearkomste kin publyk om 14.00 oere harkje nei Adri en Wouter. Se sille om en om sjonge, in tal nu3mers fan Cornelis Vreeswijk sille ek de revue pessearje, neist harren eigen wurk.
Te tagong is 15 euro