‘Geandewei’ yn it tsjerkje Sybrandahûs.

Sybrandahûs

Tsjerkje Sybrandahûs

It sechde solo album ‘Geandewei’ stiet sintraal yn dit muzykprogramma mar ek syn âldere wurk is fansels te hearren.
Adri sjongt al sa ’n fiifentrittich jier yn syn memmetaal en hat ferline jier foar de tredde kear yn trittich jier it sjongfestival Liet wûn en yn Maaie Fryslan fertsjinwurdiche yn Tønder -Denemarken by Liet Internatiional .
De yn Lippenhuzen wenjende trûbadoer is net mear fuort te tinken yn de Fryske muzykwrâld.
Neist eigen wurk is der ek romte foar troch himsels oersette wrâldhits út syn
programma Oer de Grins, maarmar ek foar syn programma ‘De Boer Sjongt Bos’ , waarmee hij in seizoen 2023-2034 Stef Bos syn ferskes yn it Frysk sjongt.
Geandewei is in oanrider foar elk dy ’t in waarm hert hat foar de Frysktalige muzyk.
Geselliche ferskes wurde ôfwiksele mei ferskes dy ’t djip yn it hert reitsje.

Tagongspriis is € 10,-

Het zesde soloalbum ‘Geandewei’ staat centraal in dit muziekprogramma, maar ook zijn oudere werk komt uiteraard aan bod.
Adri zingt al zo ’n vijfendertig jaar in zijn moedertaal en heeft vorig jaar voor de derde keer in dertig jaar het Friestalige liedjesfestival ‘Liet’ gewonnen en afgelopen Mei Frie sland vertegenwoordigd in Tønder - Denemarken op Liet International.
De in Lippenhuizen woonachtige troubadour is niet meer weg te denken in de Friese muziekscene.
Naast eigen werk is er ook ruimte voor in het Fries vertaalde wereldhits uit zijn programma’ Oer de grins’, maar ook voor zijn programma ‘De Boer Sjongt Bos’ , waarmee hij in seizoen 2023-2034 Stef Bos zijn werk in het Fries zingt.
Geandewei is een aanrader voor iedereen die de Friestalige muziek een warm hart toedraagt.
Gezellige liedjes worden afgewisseld met die diep in het hart raken.

De entree is € 10,-

Venue Details

Tsjerkje Sybrandahûs Sybrandahûs