FSO en Adri yn konsert yn de Steateseal fan it Profinsjehûs

Tegearre mei it FSO jout Adri twa concerten van 45 minuten foar de wurkers yn de soarch. It wurdt oanbean troch de profinsje yfm mei it 125 jierich bestean fan de steateseal.