cd promoasjekonsert ‘Geandewei’ yn theater De Wier fan Koarnjum

Koarnjum

De Wier

11 novimber 2022

Adri sil fan syn nije album Geandewei in tal nûmers hearre litte mar ek in foarpriuwke jaan fan syn Stef Bos yn it Frysk projekt 'DeBoerSjongtBos'.
Syn âldere wurk sil ek foarby komme. In nijsjirrich programma fan twa kear trije kertier.

Tsjochkonsert yn De Buorskip

Venue Details

De Wier Koarnjum