Adri mei in cd promoasje konsert ‘Geandewei’ yn it Houten Himeltsje.

Nijbeets

Damshûs

2 december 2022

Adri sjongt yn It Houten Himeltsje.

It sechde solo album ‘Geandewei’ stiet sintraal by dit konsert yn it Houten Himeltsje mar ek syn âldere wurk is fansels te hearren.
Adri sjongt al sa ’n fiifentrittich jier yn syn memmetaal en hat ferline jier foar de tredde kear yn trittich jier it Fryske sjongfestival Liet wûn en yn Maaie Fryslân fertsjinwurdiche yn Tønder -Denemarken by Liet International.
De yn Lippenhuzen wenjende trûbadoer is net mear fuort te tinken yn de Fryske muzykwrâld.
Neist eigen wurk is der ek romte foar troch himsels oersette wrâldhits út syn
programma ‘Oer de Grins’, mar ek foar syn programma ‘De Boer Sjongt Bos’ , wêr ‘t hy seizoen 2023-2034 Stef Bos ferskes yn it Frysk sjongen giet.
Geandewei is in oanrider foar elk dy ’t in waarm hert hat foar de Frysktalige muzyk.
Geselliche ferskes wurde ôfwiksele mei ferskes dy ’t djip yn it hert reitsje.

Tagong € 10,-

Het zesde soloalbum ‘Geandewei’ staat centraal in het Houten Himeltsje maar ook zijn oudere werk komt uiteraard aan bod.
Adri zingt al zo ’n vijfendertig jaar in zijn moedertaal en heeft vorig jaar voor de derde keer in dertig jaar het Friestalige liedjesfestival ‘Liet’ gewonnen en afgelopen Mei Frie sland vertegenwoordigd in Tønder - Denemarken op Liet International.
De in Lippenhuizen woonachtige troubadour is niet meer weg te denken in de Friese muziekscene.
Naast eigen werk is er ook ruimte voor in het Fries vertaalde wereldhits uit zijn programma’ Oer de grins’, maar ook voor zijn programma ‘De Boer Sjongt Bos’ , waarmee hij in seizoen 2023-2034 Stef Bos zijn werk in het Fries zingt.
Geandewei is een aanrader voor iedereen die de Friestalige muziek een warm hart toedraagt.
Gezellige liedjes worden afgewisseld met die diep in het hart raken.

Entree € 10,-

Venue Details

Damshûs Nijbeets