Brassband Halleluja & Adri de Boer yn Menaam

Menaldum

15 november 2020

Brassband Halleluja konserteert mei as gastsolist Adri de Boer. It konsert wat 15 Maart net trochgean koe yn ferbân mei Corona, sil no dochs noch opnij foarm krije.

Venue Details

Menaldum