Adri sjongt foar de âlderein fan Foswert yn Ferwert

Dizze middei sil Adri yn in tal túntsjes fan Foswert in minikonsertsje jaan foar de bewenners fan Foswerd. Fansels op paste ôfstân fan mekoar y.f.m. corona.