Adri mei Brassband Halleluja Menaam

In bysûnder optreden wat ferline jier om de Korona hinne net trochgean koe, no dochs op de hispel set.