Adri & LFO Profinsjehûs Ljouwert yn it ramt fan 125 jier Steateseal

Leeuwarden

Profinsjehûs

17 december 2021

Adri de Boer en it LFO bringe twa konserten op ien jûn foar de wurkers yn de soarch yn de Steateseal

Venue Details

Profinsjehûs Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden