Adri & FSO Profinsjehûs Ljouwert Annulearre y.f.m. RIVM regeljouwing

Leeuwarden

Profinsjehûs

17 december 2021

Yn it ramt fan 125 jier Steateseal sil it Frysk Symphonie orkest mei Adri de Boer twa konserten jaan op ien jûn foar de wurkers yn de soarch yn de Steateseal

Venue Details

Profinsjehûs Tweebaksmarkt 52
Leeuwarden