75 jier frij yn Teater Wier 15.00 uur. û.f.

Koarnjum, Nederland

Concerts and more Nicolaaskerk

9 mei 2021

Mits de coronaregels it te yngewikkeld meitsje, sille Adri de Boer en Folkert Wesseling harren programma 75 (76) jier frij foar it fuotljocht bringe.

Venue Details

Concerts and more Nicolaaskerk Koarnjum
Nederland
0644651662