Adri de Boer zingt voor Foppe, Riemer en Fryslân

Door het coronavirus ziet het paasweekeinde er voor iedereen anders uit. Om zijn geliefde provincie Fryslân een hart onder de riem te steken, zong Adri de Boer vrijdagmiddag een lied voor een verlaten Abe Lenstra Stadion. Hoewel, verlaten…

Tekst & foto: Andries Jelle de Jong

Twee SC Heerenveen-coryfeeën luisteren aandachtig naar het verhaal dat Adri de Boer (64) uit Lippenhuizen hen vertelt voordat hij zijn lied gaat spelen. De Friese troubadour heeft voor zijn ludieke actie oud-voorzitter Riemer van der Velde (79) en oud-trainer Foppe de Haan (76) benaderd om te komen luisteren hoe hij de Friezen sterkte wil toezingen in deze moeilijke coronatijd. Als de drie mannen elkaar treffen, worden er geen handen geschud en blijven ze ruim op de voorgeschreven afstand van elkaar. De Boer legt aan de beide voetbalgrootheden uit hoe hij het stilvallen van sport en muziek hier bij het beeldje van Abe Lenstra wil symboliseren: “Der is neat te dwaan op it gebiet van sport en muzyk. De Peaske sjocht der hielendal oars út as oars. Der binne gjin merken, der bart neat en famylje en freonen kinne inoar hast net opsykje. Dochs moatte wy de kop der foar hâlde as wy sûn bliuwe wolle. Mei myn ferske ‘It is sa as it is’ wol ik de Friezen graach wat opbeure.”

Dat De Boer juist Van der Velde en De Haan heeft uitgekozen, is niet toevallig. Hij zet de twee senioren op deze Goede Vrijdag letterlijk in het zonnetje met zijn lied: “Jim hawwe as duo fan 1985 oant 2004 fan in gewoan eerste divisieklupke in prachtich fuotbalbolwurk makke. It moat jim sear dwaan dat de klub al in pear jier net draait sa as it moatte soe. Dêrom is dit ferske ek foar jim.” Dat De Haans gevleugelde uitspraak ‘It is sa as it is’ de inspiratie was voor De Boers refrein, bezorgt de voormalig voetbalcoach uit Nes een glimlach op zijn markante gezicht.

Dan gaat De Boer los. Met zijn zoete, diepe stemgeluid bezingt hij wat er momenteel zoal omgaat in de wereld. Zijn beide toehoorders luisteren aandachtig. De rechtervoet van De Haan tikt mee op de maat, Van der Velde sluit af en toe genietend zijn ogen. Enthousiast klappen de mannen als De Boer zijn laatste akkoord aanslaat. Vol lof zegt Van der Velde: “Ik fyn de tekst passend by de tiid en op de melody wolle jo graach meisjonge. As ik aanst wer yn ‘e auto stap, ha ik it sankje noch yn ‘e holle. Mar Foppe sit by in koar, dy kin it hielendal wol goed meisjonge.” De Haan reageert ad rem: “Mar ús koar is ek útskeakele. Myn frou en ik slaan ús aardich troch de wiken hinne, al ha ik wol in pear minne, deprimearre dagen hân. Ik bin altyd wol posityf, mar ik ha wol wenne moatten oan it thús sitten. Gelokkich bringt Adri hjoed wat ljocht. It ferske bliuwt hingjen, dat is goed, en de tekst is aktueel. En dat de bêste man prachtich sjonge kin, wist ik al.”

Dat De Boer de beide oudgedienden van sc Heerenveen ook persoonlijk een muzikale opkikker wil geven in verband met de tumultueuze jaren die de club doormaakt , raakt Van der Velde zichtbaar emotioneel. “Foppe en ik fyne de situaasje fan it operasjonele ferlies, wêrtroch de klub hieltyd mar wer de bêste spilers ferkeapje moat, fertrietlik en ferfelend. Wy wolle graach dat de klub wer wat fet op de bonken krijt. Troch dizze coronatiid wurdt dat der net makliker op. De soargen oer ús klub binne grut by ús, mar dat sil foar alle minsken die fan dizze klub hâlde, net oars wêze. Foppe en ik kinne der neat mear oan feroarje.” De Haan vult Van der Velde aan: “It binne de minsken van no die’t it dwaan moatte. At se ús wat freegje, joue wy antwurd, mar foar de rest kinne wy neat dwaan. It is sa as it is.”

Geef een antwoord

required