Adri docht in oprop nei de fryske radiostjoerders om foaral en it leafst allinne fryske produksjes te draaien.

Fryslân Muzyklân.
Buma Stemra ropt op alle radio stjoerders allinne Nederlânske produksjes te draaien. De fryske muzykanten rinne oars ek in beste knau op, fynt Adri. Net allinne frysktalich mar alles wat muzyk makket yn Fryslân en op albums útbrocht hat. Brasssbands, fanfares, koaren, alles leit op syn gat, en der kin hast net oefene wurde. It soe fantastysk wêze as alle fryske radiostjoerders as in hert ûnder de riem nei de fryske muzykwrâld dat omsette koene nei in Fryslân muzyklân !

Geef een antwoord

required