75 jier frij

Trûbadoer Adri de Boer en teatermakker Folkert Wesseling krigen de fraach 

om foar 5 Maaie in programma del te setten mei as tema 75 jier frij.. 

Beide artysten seagen hjir in bysûndere útdaging yn en skreaunen in programma mei teater en muzyk 

oer it yn frijheid libje kinne en meie ûnder de titel ‘75 jier Frij’,

sa as it Nasjonaal komitee it ek omskreaun hat.

Stilstean by it fjochtsjen foar de frijheid foar ús allegear,

 mar ek wat frijheid op dit stuit betsjut foar elkenien.

Frij wêze is net frijbliuwend en fansels.

In programma mei beskôgjende en humoristyske petearen fan Folkert 

mei dêr omhinne bysûndere, noflike mar ek mankelyke ferskes fan Adri. 

Foar ynformaasje Adri de Boer 06-44651662

Geef een antwoord

required